Kompilacja GDAL 1.9 z OCI (Oracle SDO, GEORASTER), obsługą WMS (curl) i PostgreSQL na Ubuntu 12.04 LTS

Zapraszam do przeczytania artykułu mojego autorstwa na geomatyk.pl:

Kompilacja GDAL 1.9 z OCI (Oracle SDO, GEORASTER), obsługą WMS (curl) i PostgreSQL na Ubuntu 12.04 LTS

GeoServer 1.7.7 i 2.0.1

Pod koniec 2009 roku wydano nową wersję oprogramowania GeoServer oznaczoną numerem 2.
Nowy GeoServer cechuje się przede wszystkim odświeżonym interfejsem użytkownika, dostępnym poprzez przeglądarkę.
Do budowy GeoServera 2 użyto framework Wicket, który zapewnia developerom większą elastyczność. Umożliwia również dynamiczne podłączanie komponentów, co ułatwi pisanie nowych plug-inów.
W październiku 2009 ukazała się również aktualizacja pierwszej edycji GeoServera, oznaczona numerem 1.7.7. Nie wnosi ona nowych funkcji, poprawia natomiast błędy, które pojawiły się po wydaniu wersji 1.7.6.
W styczniu 2010 roku ukazała się aktualizacja 2.0.1, w której poprawiono ponad 100 błędów oraz dodano RESTful API.
Następną większą aktualizacją będzie wersja 2.1, która zapowiadana jest na drugą połowę 2010 roku.
(Źródło: http://blog.geoserver.org/)

GeoServer 1.7.6 wydany

Wydając wersje 1.7.6, deweloperzy GeoServera skupili się przede wszystkim na poprawie błędów oraz na stabilności.
Wśród usprawnień znalazł się format wyjściowy „shapefile” oraz tzw. „skład danych” (ang. datastore) Następnej Generacji Oracle’a.

Web Feature Service zwraca obiekty lub informacje o obiektach w kilku formatach, tj. GML2, GML3, JSON oraz CSV. Teraz jest możliwość uzyskania archiwum ZIP z shapefile.

W bieżącym wydaniu rozszerzono kilka funkcjonalności, m.in. „skład danych” ArcSDE oraz KML

Z ważniejszych błędów poprawiono złe renderowanie WMS, które w poprzedniej wersji wymagało oddzielnego patcha.

(źródło: http://blog.geoserver.org)

Po Seminarium Geomatyki…

Problematyka infrastruktury informacji przestrzennej na II Seminarium Koła Naukowego Grafiki Komputerowej i Geomatyki pt. „Graficzne spotkania z geomatyką”.

Artykuł na Geoforum.pl
Artykuł na KNGK

W czwartek 26 marca 2009r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyło się II Seminarium Naukowe pod tytułem „Graficzne spotkania z geomatyką cz.1” zorganizowane przez studentów Koła Naukowego Grafiki Komputerowej i Geomatyki. Seminarium prowadził Wiceprezes KNGK Grzegorz Olejarz.

Pomysł zorganizowania Seminarium o takiej tematyce zrodził się wśród studentów, którzy wzięli udział w przeprowadzonych także na Wydziale Warsztatach eSDI-Net+ – etap kwalifikacji serwisów SDI do ogólnoeuropejskiego konkursu The SDI Best Practices Award 2009.
Warto nadmienić, że w bieżącym roku akademickim Koło zmodyfikowało nazwę. Powodem tego jest coraz większa synergia rozwiązań SDI z technikami Grafiki Komputerowej.

Na Seminarium studenci zaprezentowali 5 referatów poruszających tematykę z dziedziny geomatyki.
Jako pierwszy wystąpił Michał Szmiga. Skupił się on na wyjaśnieniu podstawowych pojęć z zakresu infrastruktury danych przestrzennych. Starał się przybliżyć przybyłym na Seminarium znaczenia terminów takich jak geomatyka czy SDI. Jego referat wprowadził uczestników w świat języka geomatyki. Na praktycznych przykładach próbował pokazać zastosowanie geomatyki tak, aby stała się ona bardziej przystępna i zrozumiała.
Po tym referacie zgromadzeni na seminarium mogli zapoznać się ze Standardami OGC (Open Geospatial Consortium). Temat ten przedstawił Grzegorz Olejarz. Podczas swojego wystąpienia zdefiniował pojęcie Standardów OGC, wymienił jakie standardy się do nich zaliczają i wyjaśnił pokrótce każdy z nich. Przybliżył między innymi istotę języka znacznikowego GML, techniczne aspekty Web Map Service wraz z zastosowaniem stylizacji Styled Layer Descriptor. Ponadto opisał powiązania standardów OGC z normami ISO oraz dyrektywą INSPIRE.
Po jego referacie przyszedł czas na podjęcie tematu związanego z dyrektywą INSPIRE, a zwłaszcza kwestii aktualnej obecnie transpozycji INSPIRE do prawa polskiego. Referowaniem projektu ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej zajęła się Ewelina Hnat. Poruszyła problem pojęcia Infrastruktury Informacji Przestrzennej w kontekście dyrektywy INSPIRE. Zwróciła uwagę na istotne nowości, które wniesie ustawa, jakie są jej cele i co zmieni w dotychczasowych aktach prawnych (szczególnie w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym).
Po dawce terminologii prawniczej w następnym referacie „Web Map Service przykłady zastosowań w geodezji” Małgorzaty Marszalik, powrócono do standardów OGC. W swoim referacie starała się ona odpowiedzieć na pytania: Co to jest WMS? Jaka jest istota i funkcje serwisu WMS? Przedstawiła korzyści jego stosowania, zwróciła też uwagę na ograniczenia tej usługi. W prezentacji pokazała przykłady portali korzystających z WMS, programy obsługujące standard oraz jego zastosowanie.
Na koniec Agnieszka Igielska zmierzyła się z tematem matadanych. Próbowała znaleźć odpowiedzi na pytania: Czym są metadane? Jakie mają funkcje? Do czego są potrzebne? Co powinny zawierać prawidłowo stworzone metadane? Zagłębiła się w podstawę prawną metadanych, bowiem przybliżyła normę ISO oraz specyfikację techniczną, które zapewniają zgodność metadanych z ogólnie przyjętym światowym standardem. Na koniec poruszyła kwestię edycji i aktualizacji zbiorów metadanych w ODGIK- ach.

Po wystąpieniach prelegentów głos zabrał goszczący na Seminarium dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH. W kilku słowach uzupełnił on tematykę poruszaną w referatach, poruszył kwestie dostosowania polskiego prawa do dyrektywy INSPIRE, omówił nadchodzące sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” na które zaprosił studentów koła oraz pogratulował autorom prezentacji referatów.
Na zakończenie spotkania opiekun koła naukowego dr inż. Artur Krawczyk odniósł się do prezentowanych referatów, uzupełnił nieujęte w nich kwestie oraz krótko skomentował problem wyszukiwania metadanych. Następnie podziękował za wystąpienia, a prowadzący Grzegorz Olejarz zachęcił do udziału w następnej części Seminarium.


Ewelina Hnat
Grzegorz Olejarz

49. Sesja kół naukowych AGH – Symbolizacja treści kartograficznych

Na 49. Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH, która odbyła się 11 grudnia 2008 roku zaprezentowałem referat pt. „Symbolizacja treści kartograficznych w środowisku języków znacznikowych”.

Streszczenie:

Celem niniejszego referatu jest zbadanie możliwości zastosowana standardu Styled Layer Descriptor (SLD) opracowanego przez OGC (Open Geospatial Consortium) do resymboliazacji treści danych kartograficznych zgodnych z polskimi normami. Resymbolizacja SLD jest fragmentem serii norm OGC, które stają się coraz bardziej rozpowszechnionym standardem wykorzystującym język znacznikowy do przetwarzania danych geograficznych. W ramach realizacji tematu przebadano istniejące w Internecie oprogramowanie open suorce, które wykorzystuje technologię SLD. Następnie oprogramowanie to zostało sprawdzone pod kątem możliwości SLD do symbolizacji treści kartograficznych polskich map.

Prezentacja (pdf):